نحوه کار کردن دستگاه بادکن پت 10 تا 25 لیتر در فیلم زیر قابل مشاهده است.