فروش انواع دستگاه تزریق

فروش انواع دستگاه تزریق

فروش انواع دستگاه تزریق از ۹۰تن تا ۴۰۰۰تن

فکس:۷۷۳۱۸۵۶۲

تلفن: ۰۲۱- ۷۷۰۰۷۸۲۷-۷۷۰۰۷۸۲۸

www.partpet.com