دستگاه تزریق 90 تن

tazrigh 90ton

TTI-90F2VII Unit Item No
40 35 30 Mm قطر اسکرو screw diameter 1
206 158 116 Cm حجم شات Theoretical shot volume 2
185 142 104 G وزن شات shot weight 3
6.6 5.0 3.7 oz وزن شات Shot weight 4
17.4 20.1 23.8 l/d نسبت طول بر قطر Length/diameter ratio 5
131 170 232 mpa فشار تزریق Injection pressure 6
110 84 62 Cm/sec نسبت تزریق Injection rate 7
164 mm ضربه تزریق Injection stroke 8
178 rpm حداکثر سرعت اسکرو Max. screw speed 9
54.0 39.8 29.2 Kg/hr ظرفیت پلاستیک سازی Plasticizing capacity 10
3.4 ton نیروی واحد تزریق Injection unit force 11
255 mm ضربه کالسکه Carriage stroke 12
90 ton نیروی گیره Clamping force 13
680 mm حداکثر روشنایی روز daylight 14
320 mm ضربه گیره Clamping stroke 15
360*360 mm فاصله بین تای بارها Distance btw.tie bars 16
250*250 mm حداقل ابعاد قالب Min mould dimension 17
360-150 mm ضخامت قالب Mould thickness range 18
3.8 ton نیروی پران Ejector force 19
85 Mm ضربه پران Ejector stroke 20
1 unit تعداد پین های پران No of ejector pins 21
7.5 Kw حداکثر قدرت موتور Max. motor power 22
16 Mpa فشار سیستم System pressure 23
54 L/min ظرفیت پمپ هیدرولیکHydraulic pump capacity 24
3+1 Unit تعداد زون های هیتر NO of heaters zones 25
7.38 Kw قدرت هیتر ورودی Heater input power 26
2.8 Ton وزن خالص Net weight 27
150 L ظرفیت روغن Oil filling capacity

28