دستگاه تزریق 450 تن

450t injection

TTI-450F2VII Unit Item No
90 80 70 Mm قطر اسکرو screw diameter 1
2354 1860 1424 Cm حجم شات Theoretical shot volume 2
2118 1674 1282 G وزن شات shot weight 3
74.9 59.1 45.3 oz وزن شات Shot weight 4
18.1 20.3 23.4 l/d نسبت طول بر قطر Length/diameter ratio 5
126 160 208 mpa فشار تزریق Injection pressure 6
552 436 334 Cm/sec نسبت تزریق Injection rate 7
370 mm ضربه تزریق Injection stroke 8
150 rpm حداکثر سرعت اسکرو Max. screw speed 9
365.5 281.7 215.7 Kg/hr ظرفیت پلاستیک سازی Plasticizing capacity 10
11.1 ton نیروی واحد تزریق Injection unit force 11
480 mm ضربه کالسکه Carriage stroke 12
450 ton نیروی گیره Clamping force 13
1560 mm حداکثر روشنایی روز daylight 14
740 mm ضربه گیره Clamping stroke 15
780*780 mm فاصله بین تای بارها Distance btw.tie bars 16
540*540 mm حداقل ابعاد قالب Min mould dimension 17
300-820 mm ضخامت قالب Mould thickness range 18
12.6 ton نیروی پران Ejector force 19
250 Mm ضربه پران Ejector stroke 20
13 unit تعداد پین های پران No of ejector pins 21
45 Kw حداکثر قدرت موتور Max. motor power 22
16 Mpa فشار سیستم System pressure 23
261 L/min ظرفیت پمپ هیدرولیک Hydraulic pump capacity 24
5+1 Unit تعداد زون های هیتر NO of heaters zones 25
24.64 Kw قدرت هیتر ورودی Heater input power 26
17.5 Ton وزن خالص Net weight 27
620 L ظرفیت روغن Oil filling capacity

28