دستگاه تزریق 380 تن

380t injection

TTI-380F2VII Unit Item No
80 70 60 Mm قطر اسکرو screw diameter 1
1649 1262 927 Cm حجم شات Theoretical shot volume 2
1484 1136 835 G وزن شات shot weight 3
52.4 40.1 29.5 oz وزن شات Shot weight 4
17.6 20.3 23.8 l/d نسبت طول بر قطر Length/diameter ratio 5
130 170 231 mpa فشار تزریق Injection pressure 6
431 330 242 Cm/sec نسبت تزریق Injection rate 7
328 mm ضربه تزریق Injection stroke 8
141 rpm حداکثر سرعت اسکرو Max. screw speed 9
264.4 202.4 137.6 Kg/hr ظرفیت پلاستیک سازی Plasticizing capacity 10
11.1 ton نیروی واحد تزریق Injection unit force 11
435 mm ضربه کالسکه Carriage stroke 12
380 ton نیروی گیره Clamping force 13
1450 mm حداکثر روشنایی روز daylight 14
710 mm ضربه گیره Clamping stroke 15
740*740 mm فاصله بین تای بارها Distance btw.tie bars 16
510*510 mm حداقل ابعاد قالب Min mould dimension 17
250-740 mm ضخامت قالب Mould thickness range 18
10.2 ton نیروی پران Ejector force 19
200 Mm ضربه پران Ejector stroke 20
13 unit تعداد پین های پران No of ejector pins 21
37 Kw حداکثر قدرت موتور Max. motor power 22
16 Mpa فشار سیستم System pressure 23
210 L/min ظرفیت پمپ هیدرولیک Hydraulic pump capacity 24
5+1 Unit تعداد زون های هیتر NO of heaters zones 25
21.59 Kw قدرت هیتر ورودی Heater input power 26
14.4 Ton وزن خالص Net weight 27
600 L ظرفیت روغن Oil filling capacity

28