دستگاه تزریق 320 تن

320t injection

TTI-320F2VII Unit Item No
65 60 55 Mm قطر اسکرو screw diameter 1
922 786 660 Cm حجم شات Theoretical shot volume 2
830 707 594 G وزن شات shot weight 3
29.3 25.0 21.0 oz وزن شات Shot weight 4
18.7 20.3 22.3 l/d نسبت طول بر قطر Length/diameter ratio 5
143 168 200 mpa فشار تزریق Injection pressure 6
324 276 232 Cm/sec نسبت تزریق Injection rate 7
278 mm ضربه تزریق Injection stroke 8
169 rpm حداکثر سرعت اسکرو Max. screw speed 9
195.3 164.2 119.3 Kg/hr ظرفیت پلاستیک سازی Plasticizing capacity 10
8.4 ton نیروی واحد تزریق Injection unit force 11
450 mm ضربه کالسکه Carriage stroke 12
320 ton نیروی گیره Clamping force 13
1275 mm حداکثر روشنایی روز daylight 14
615 mm ضربه گیره Clamping stroke 15
660*660 mm فاصله بین تای بارها Distance btw.tie bars 16
460*460 mm حداقل ابعاد قالب Min mould dimension 17
250-660 mm ضخامت قالب Mould thickness range 18
6.2 ton نیروی پران Ejector force 19
180 Mm ضربه پران Ejector stroke 20
13 unit تعداد پین های پران No of ejector pins 21
30 Kw حداکثر قدرت موتور Max. motor power 22
16 Mpa فشار سیستم System pressure 23
174 L/min ظرفیت پمپ هیدرولیک Hydraulic pump capacity 24
5+1 Unit تعداد زون های هیتر NO of heaters zones 25
16.42 Kw قدرت هیتر ورودی Heater input power 26
10.8 Ton وزن خالص Net weight 27
550 L ظرفیت روغن Oil filling capacity

28