دستگاه تزریق 260 تن

260t injection

TTI-260F2VII Unit Item No
60 55 50 Mm قطر اسکرو screw diameter 1
718 603 499 Cm حجم شات Theoretical shot volume 2
646 543 499 G وزن شات shot weight 3
22.8 19.2 15.9 oz وزن شات Shot weight 4
18.3 20.0 22.2 l/d نسبت طول بر قطر Length/diameter ratio 5
142 169 205 mpa فشار تزریق Injection pressure 6
272 228 189 Cm/sec نسبت تزریق Injection rate 7
254 mm ضربه تزریق Injection stroke 8
176 rpm حداکثر سرعت اسکرو Max. screw speed 9
171.2 124.4 96.4 Kg/hr ظرفیت پلاستیک سازی Plasticizing capacity 10
8.4 ton نیروی واحد تزریق Injection unit force 11
400 mm ضربه کالسکه Carriage stroke 12
260 ton نیروی گیره Clamping force 13
1130 mm حداکثر روشنایی روز daylight 14
550 mm ضربه گیره Clamping stroke 15
580*580 mm فاصله بین تای بارها Distance btw.tie bars 16
400*400 mm حداقل ابعاد قالب Min mould dimension 17
200-580 mm ضخامت قالب Mould thickness range 18
6.2 ton نیروی پران Ejector force 19
160 Mm ضربه پران Ejector stroke 20
9 unit تعداد پین های پران No of ejector pins 21
22 Kw حداکثر قدرت موتور Max. motor power 22
16 Mpa فشار سیستم System pressure 23
145 L/min ظرفیت پمپ هیدرولیک Hydraulic pump capacity 24
5+1 Unit تعداد زون های هیتر NO of heaters zones 25
15.42 Kw قدرت هیتر ورودی Heater input power 26
8.2 Ton وزن خالص Net weight 27
450 L ظرفیت روغن Oil filling capacity

28