دستگاه تزریق 160 تن

160T injection

TTI-160F2VII Unit Item No
50 45 40 Mm قطر اسکرو screw diameter 1
408 331 261 Cm حجم شات Theoretical shot volume 2
368 298 235 G وزن شات shot weight 3
13.0 10.5 8.3 oz وزن شات Shot weight 4
18.3 20.3 23.0 l/d نسبت طول بر قطر Length/diameter ratio 5
138 171 216 mpa فشار تزریق Injection pressure 6
156 127 100 Cm/sec نسبت تزریق Injection rate 7
208 mm ضربه تزریق Injection stroke 8
194 rpm حداکثر سرعت اسکرو Max. screw speed 9
106.3 80.4 59.0 Kg/hr ظرفیت پلاستیک سازی Plasticizing capacity 10
5.3 ton نیروی واحد تزریق Injection unit force 11
320 mm ضربه کالسکه Carriage stroke 12
160 ton نیروی گیره Clamping force 13
906 mm حداکثر روشنایی روز daylight 14
446 mm ضربه گیره Clamping stroke 15
460*460 mm فاصله بین تای بارها Distance btw.tie bars 16
320*320 mm حداقل ابعاد قالب Min mould dimension 17
150-460 mm ضخامت قالب Mould thickness range 18
4.5 ton نیروی پران Ejector force 19
130 Mm ضربه پران Ejector stroke 20
5 unit تعداد پین های پران No of ejector pins 21
15 Kw حداکثر قدرت موتور Max. motor power 22
16 Mpa فشار سیستم System pressure 23
81 L/min ظرفیت پمپ هیدرولیک Hydraulic pump capacity 24
4+1 Unit تعداد زون های هیتر NO of heaters zones 25
10.72 Kw قدرت هیتر ورودی Heater input power 26
4.6 Ton وزن خالص Net weight 27
300 L ظرفیت روغن Oil filling capacity

28