دستگاه تزریق 130 تن

130T injection

TTI-130F2VII Unit Item No
45 40 35 Mm قطر اسکرو screw diameter 1
297 235 180 Cm حجم شات Theoretical shot volume 2
268 211 162 G وزن شات shot weight 3
9.5 7.5 5.7 oz وزن شات Shot weight 4
17.9 20.3 23.4 l/d نسبت طول بر قطر Length/diameter ratio 5
134 170 222 mpa فشار تزریق Injection pressure 6
131 104 79 Cm/sec نسبت تزریق Injection rate 7
187 mm ضربه تزریق Injection stroke 8
184 rpm حداکثر سرعت اسکرو Max. screw speed 9
76.5 54.0 41.3 Kg/hr ظرفیت پلاستیک سازی Plasticizing capacity 10
5.3 ton نیروی واحد تزریق Injection unit force 11
300 m ضربه کالسکه Carriage stroke 12
130 ton نیروی گیره Clamping force 13
820 mm حداکثر روشنایی روز daylight 14
410 mm ضربه گیره Clamping stroke 15
410*410 mm فاصله بین تای بارها Distance btw.tie bars 16
280*280 mm حداقل ابعاد قالب Min mould dimension 17
410-150 mm ضخامت قالب Mould thickness range 18
3.8 ton نیروی پران Ejector force 19
100 Mm ضربه پران Ejector stroke 20
5 unit تعداد پین های پران No of ejector pins 21
11 Kw حداکثر قدرت موتور Max. motor power 22
16 Mpa فشار سیستم System pressure 23
66 L/min ظرفیت پمپ هیدرولیکHydraulic pump capacity 24
1+3 Unit تعداد زون های هیتر NO of heaters zones 25
7.757 Kw قدرت هیتر ورودی Heater input power 26
3.8 Ton وزن خالص Net weight 27
150 L ظرفیت روغن Oil filling capacity 28