بارگیری سفارش استان کرمان

بارگیری سفارش استان کرمان

آماده سازی و ارسال سفارش خط تولید بادکن بطری به استان کرمان:

۱-دو دستگاه بادکن MP880

 

۲-یک دستگاه کوره MP880

۳-پنج دست قالب پت

سفارش در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴بارگیری و به استان کرمان ارسال گردید.