ارسال سفارش ترکمنستان

ارسال سفارش ترکمنستان

آماده سازی و ارسال سفارش خط تولید بادکن بطری به کشور ترکمنستان:

۱-دو دستگاه بادکن و کوره MP880

۲-یک دستگاه کمپرسور ۳۰ بار ۱۲۰۰ لیتر

۳-یک دستگاه کمپرسور ۱۰ بار ۱۵۰۰ لیتر

۴-یک دستگاه چیلر ۲۰ تن

۵-سه دست قالب پت

۶-هشت دست قالب پلی اتیلن